GDPR

Tisk PDF

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

Vážení občané,
v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení
GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje.


SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Název: Město Unhošť
Sídlo: Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť
zast.: starostkou Ing. Ivetou Koulovou
IČO: 00235075
DIČ: CZ 00235075

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá
chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v mateřské
škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce mateřské školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s
doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,
námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


POJMY
Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení
nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo
sexuální orientaci fyzické osoby
Zpracovatel OÚ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce
zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují
informační systémy.
Účel zpracování OÚ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje
subjektu údajů zpracovávat.
Titul zpracování OÚ – zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. PO zpracovává pouze OÚ subjektů
údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného
smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění
úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od
subjektu údajů.
Zdroje OÚ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.
Příjemce OÚ - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.
Zpracování OÚ - jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
ÚŘAD vystupuje jako správce osobních údajů (dále jen „ÚŘAD“). Osobní údaje získané od subjektu
údajů (dále jen „občan“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění
smlouvy anebo z důvodu oprávněného zájmu.
ÚŘAD má v listinné i elektronické podobě zpracovaný Přehled jednotlivých účelů, pro které jsou
osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování.

PŘÍPADNÍ PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ÚŘAD má v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých Kategorií příjemců
osobních údajů, identifikaci dalších správců osobních údajů, kterým jsou osobní údaje případně
předávány.

PŘÍPADNÝ ÚMYSL SPRÁVCE PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI
Pokud bude právní důvod k předání osobního údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, bude
subjekt údajů o tomto úmyslu vždy informován. Všechny osobní údaje musí být zabezpečeny proti
zneužití.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
ÚŘAD má v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých lhůt, po kterou budou
osobní údaje u správce uloženy.
Není-li ji možné určit dobu, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy v souladu se zákonem
číslo 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, budou
subjektu údajů sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

DALŠÍ INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.
Kontaktní osobou pro občany, k nimž se osobní údaje vztahují (tj. subjekty osobních údajů) je
Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

PRÁVO NA OPRAVU, OMEZENÍ A VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu, omezení nebo výmaz svých údajů. Právo na
výmaz údajů má subjekt údajů, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování osobních
údajů nebo pokud subjekt údajů odvolá informovaný výslovný souhlasu, na jehož základě byly
zpracovávány údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických
údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním
stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

INFORMOVÁNÍ O MOŽNÝCH DŮSLEDCÍCH NEPOSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚDAJŮ
Pokud je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který
je nutné uvést do smlouvy, anebo pokud má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, bude
subjekt údajů správcem informován o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

DALŠÍ ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO JINÝ ÚČEL
Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly
shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto
jiném účelu a příslušné další informace uvedené v předchozích bodech.
Výše uvedená ustanovení o informování subjektu údajů správcem se nepoužijí, pokud subjekt údajů
již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE NEBYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne ÚŘAD subjektu údajů tyto
informace:
1. totožnost a kontaktní údaje jiného správce a případně jeho zástupce;
2. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
4. kategorie dotčených osobních údajů;
5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

INFORMOVÁNÍ O ZDROJI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud ÚŘAD získává informace o subjektu údajů z jiných zdrojů, než je přímo od subjektu údajů, pak
vždy poskytne informaci o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda
údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

LHŮTA PRO PODÁNÍ INFORMACE
Správce poskytne informace uvedené v předešlých dvou odstavcích v přiměřené lhůtě po získání
osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou
osobní údaje zpracovávány, nebo nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se
subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději při
prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.
Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne
subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné
další informace uvedené v prvním odstavci.
1. totožnost a kontaktní údaje jiného správce a případně jeho zástupce;
2. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
4. kategorie dotčených osobních údajů;
5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a
existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání
uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém Nařízení.
Tuto povinnost informování neplatí v případě, že subjekt údajů již uvedené informace má, nebo
pokud se prokáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené
úsilí. To platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické a obdobné účely, nebo pokud byly údaje
pseudonymizovány. Další výjimkou z povinnosti informování je také - pokud osobní údaje musí zůstat
důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo
členského státu.

PRÁVO OBČANA NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Občan má právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a
pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
1. účely zpracování;
2. kategorie dotčených osobních údajů;
3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;
5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají
nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů;
8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ÚŘAD
takové zpracování provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro občana.
Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má občan právo být
informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.
ÚŘAD poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na základě žádosti občana může
ÚŘAD účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže občan podává
žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá,
pokud občan nepožádá o jiný způsob.
Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody
jiných osob.

PRÁVO NA OPRAVU
Občan má právo na to, aby ÚŘAD bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má občan právo na doplnění neúplných osobních údajů, a
to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)
Občan má právo na to, aby ÚŘAD bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se občana
týkají, a ÚŘAD má povinnost osobní údaje občana bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán
jeden z těchto důvodů:
1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány
2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl.
9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 2;
4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo
členského státu, které se na správce vztahuje;
6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle
čl. 8 odst. 1.
Jestliže ÚŘAD osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou
technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval
ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je občan žádá, aby vymazali veškeré odkazy
na tyto osobní údaje občana, jejich kopie či replikace.
K vymazání osobních údajů občana nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné:
1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl.
9 odst. 3;
4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v
odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Občan má právo na to, aby ÚŘAD omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
1. občan popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití;
3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno,
zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze:
1. se souhlasem občana, nebo z důvodu určení,
2. výkonu nebo obhajoby právních nároků,
3. z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
4. z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Občan, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je předem upozorněn na to, že bude
omezení zpracování zrušeno.

OZNAMOVACÍ POVINNOST OHLEDNĚ OPRAVY NEBO VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
ÚŘAD oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo
výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a
článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Občan má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno
na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1
písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů (podle předchozího odstavce), má občan právo na to,
aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné.
Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Omezení práva na přenositelnost údajů:
1. pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
2. výkonu veřejné moci, kterým je ÚŘAD pověřen (na základě zákonné kompetence úřadu);
3. pokud by byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Občan má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně
profilování založeného na těchto ustanoveních. ÚŘAD údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami
občana, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
V rámci agendy vykonávaných ÚŘADEM nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování,
které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ
Právo na poskytnutí informací není absolutní. Právem na poskytnutí informace nesmí být dotčena
práva na ochranu údajů jiné osoby. Dále Nařízení pamatuje i na nepřiměřené a opakující se žádosti,
kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace.
V čl. 12 Nařízení jsou regulovány lhůty, forma, zásadní bezplatnost pro poskytování informací o
přijatých opatřeních v návaznosti na žádosti subjektu údajů, kterými realizuje svá práva (čl. 15 až 22
Nařízení).
Nařízení uvádí v čl. 12. odst. 5), věta druhá:
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se
opakují, může správce bud’:
1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
2. odmítnout žádosti vyhovět“
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti prokazuje ÚŘAD. Zde je tedy přímo regulatorní
platforma k odmítnutí žádosti (odmítnutí přijetí opatření dle žádosti) pro zjevnou nedůvodnost a
nepřiměřenost. Nepřiměřenost požadavku souvisí s kritériem proporcionality, jako jednoho ze
základních principů ochrany osobních údajů.
Princip proporcionality je způsob řešení situace, kdy dojde ke konfliktu mezi dvěma nebo několika
objektivním právem chráněnými subjektivními právy. Taková situace se posoudí tak, že přednost
dostane to právo, které chrání nejdůležitější hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením
ostatních konkurujících práv tak, aby byla zachována proporcionalita, tedy úměrnost mezi
jednotlivými právy, která jsou v konfliktu.
ÚŘAD má tedy právo odmítnout žádosti vyhovět.
ÚŘAD musí v případě nevyhovění žádosti v součinnosti s pověřencem zpracovat stručné zdůvodnění a
zaslat žadateli dokument o tom, že odmítá vyhovět jeho požadavku, z jakých důvodů, a že má právo
obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů a na soud.

CO MÁTE KONAT, POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE NEZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVNĚ  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

JAK PODAT ŽÁDOST?
Úřad přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu
osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným
elektronickým podpisem
3. Ověřením totožnosti na podatelně obce
4. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření není přípustný.

 
/div