Kanalizace Nouzov - připojení nemovitostí

Tisk PDF

V současné době byla zprovozněna kanalizace Nouzov. Majitelům nemovitostí na Nouzově tím vznikla možnost a ze zákona o odpadních vodách i povinnost se připojit na tuto splaškovou kanalizační síť. 

 Po provedení  domovní kanalizační přípojky na vlastním pozemku a jejím propojením s kanalizací domu je nutno před zakrytím propojení domovní přípojky s původní kanalizací domu kontaktovat Odbor správy majetku města – p. Švejcar,tel. 736 622 091, e-mail.: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a dohodnout s ním kontrolu připojení a současně podepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod a Čestného prohlášení. Podepsání těchto dokumentů je podmínkou povolení vypouštět odpadní vody do splaškové kanalizační sítě, jejímž majitelem je Město Unhošť.

Pro informaci uvádím hlavní body vyplývající z Čestného prohlášení:

· Domovní kanalizační přípojka musí být provedena tak, aby veškeré komunální odpadní vody (tj. odpady z WC, koupelny a kuchyně) z nemovitosti byly odkanalizovány do splaškové kanalizace. Při úpravách na kanalizačních rozvodech na vlastním pozemku je nutné provést takové úpravy na  rozvodech, aby nebyly splaškové a dešťové vody promíchány a z nemovitostí odtékaly do splaškové kanalizace pouze splaškové vody.

· Eventuální stávající septik nebo žumpu na odtoku odpadních vod je nutné zrušit a odpojit. Jakékoliv drenážní vody (tj. voda ze sklepa nebo stavební drenáže v zahradě a kolem RD) a dešťové vody nesmí být do  splaškové  kanalizace odváděny.  

· Dále se vlastník nemovitosti musí zavázat, že výše uvedené provedení kanalizační přípojky nebude měnit ani v budoucnu bez souhlasu majitele a provozovatele kanalizační sítě. V případě, že tak neučiní se zavazuje, že uhradí majiteli  či provozovateli kanalizace veškeré náklady a veškerou škodu, která jim vznikne s tím, že se Čestné prohlášení  ukáže jako nepravdivé, a to včetně náhrady újmy vzniklé v souvislosti s případnými veřejnoprávními sankcemi (včetně trestněprávních). 

Petr Švejcar

investiční technik

 
/div