Aktuální informace MVDr. Krupky z Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj k aktuálnímu tématu ptačí chřipky.

Tisk PDF

Informace pro veřejnost 

Opatření pro malochovy 

PT Preventvní opatření v drobnochovech 

Ptačí cřipka - informace pro drobnochovatele 

AIWa

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

§ 1 Účel zákona

(1) Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

Jde mi o řádnou informovanost obyvatel a předejití panickým reakcím.

 • V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Nákaza byla potvrzena ve dvou malochovech drůbeže v Jihomoravském kraji, a to v Moravském Krumlově a v Ivančicích. Pravděpodobným zdrojem nákazy v chovech jsou volně žijící ptáci. Nákaza byla potvrzena také u volně žijících labutí v témže kraji.„Státní veterinární správa v souladu s platnou legislativou přijala s okamžitou platností opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Chovatelé by měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.„V případě výskytu nákazy je základním opatřením utracení ptáků v ohnisku a zabránění dalšího šíření prostřednictvím kontaminované podestýlky, krmiva, hnoje apod. Živočišné produkty z ohniska jsou neškodně likvidovány a z vymezených uzavřených pásem mohou být na trh produkty uvolněny až po prohlídce úředním veterinárním lékařem,“ dodal ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
 • 8. 1. 2017 včera (7. 1. 2017) dokončeno utrácení v Moravském Krumlově, utraceno cca 2000 ks drůbeže. V průběhu dnešního dne provedeno utracení všech zbývajících ptáků v ohnisku v Brodě nad Dyjí (90 slepic a 50 perliček). Zároveň bylo utraceno zhruba 2500 ks drůbeže v Ivančicích. Další utrácení v přilehlých obcích spadajících do tříkilometrového ochranného pásma bude pokračovat po víkendu. Vzhledem k rozsahu práce a omezeným personálním kapacitám byli na výpomoc jihomoravským veterinárním lékařům povoláni kolegové ze sousedních krajů.
  Sčítání v nakaženém chovu ve středočeské obci Lázně Toušeň ukázalo, že počet chovaných ptáků je vyšší, než se původně předpokládalo a čítá cca 1000 ks. Laboratorní vyšetření potvrdilo, že u uhynulé husy z obce Lázně Toušeň se jednalo také o vysocepatogenní subtyp viru (H5N8).  V dopoledních hodinách 9. 1. 2017 se začne v ohnisku utrácet.
 • 10. 1. 2017 ohnisko v Lázních Toušeň bylo včera celé zlikvidováno, všichni ptáci v ohnisku byli utraceni a jejich těla neškodně zlikvidována.
  V ochranném pásmu ohniska Ivančice stále pokračuje utrácení z důvodu vysokého počtu malochovů v přilehlých obcích. Dnes by mělo být utrácení dokončeno. Dnes budou utraceny také kachny v komerčním chovu kachen v ochranném pásmu ohniska v Moravském Krumlově.
  Všechna podezření, která se na území ČR objeví v chovech drůbeže, jsou prošetřena. V rámci šetření jsou odebírány vzorky k laboratornímu vyšetření. SVS stále přijímá hlášení o zvýšených úhynech volně žijících ptáků a na základě epizootologického vyhodnocení rozhoduje o jejich vyšetření v laboratoři.

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 10.1.2017 – časový scénář

 • 2. 1. 2017 byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o zvýšeném úhynu ve smíšeném malochovu drůbeže (nosnice, krůty, kachny, husy, perličky) v Moravském Krumlově. V tomto chovu během posledních tří dní došlo z celkového počtu 88 kusů drůbeže k úhynu 10 kusů (7 slepic, 3 krůty). Kontrolou na místě nebyly zjištěny klinické příznaky nákazy. Dne 3. 1. 2017 byly vzorky zaslány na laboratorní vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ), který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 4. 1. 2017 bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.
 • 2. 1. 2017 byli nalezeni uhynulí volně žijící ptáci (labutě) v blízkosti města Ivančice v Jihomoravském kraji. Ten stejný den byly labutě zaslány do laboratoře SVÚ na vyšetření. Dne 3. 1. 2017 SVÚ PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.
 • 3. 1. 2017 byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o úhynu veškeré drůbeže v malochovu v Ivančicích v blízkosti nálezu uhynulých labutí. Chovateli uhynuly všechny krůty během dvou dnů. Byla provedena kontrola na místě a ten stejný den byly odeslány vzorky na laboratorní vyšetření do SVÚ, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5N8.
 • 3. 1. 2017 Ministr zemědělství Marian Jurečka na tiskové konferenci oznámil výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky na našem území.
 • 5. 1. 2017 nahlášen úhyn jedné kachny a jedné husy v drobnochovu z celkem cca 10 kusů drůbeže v obci Letkovicích (součásti města Ivančice). Vyšetření v SVÚ Praha téhož dne potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Ve večerních hodinách téhož dne bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu.
 • 6. 1. 2017 Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Bylo k tomu přistoupeno z důvodu množících se hlášení o zvýšených úhynech v ohniscích a v ochranném pásmu.  Během víkendu bude utracena veškerá drůbež v ochranném pásmu. Do utrácení budou zahrnuty všechny malochovy drůbeže a komerční reprodukční chov kachen v ochranném pásmu. Exotické a okrasné ptactvo v uzavřených pásmech nebude utráceno. Pro chovy těchto ptáků budou stanoveny podmínky biologické bezpečnosti.
 • 6. 1. 2017 v odpoledních hodinách provedeno utrácení drůbeže v Moravském Krumlově. Celkem zde bylo injekčně utraceno 318 ks drůbeže. V SVÚ Praha vyšetřeno pět náhle uhynulých slepic z drobnochovu na území Středočeského kraje na přítomnost ptačí chřipky – s negativním výsledkem. Podobně bylo vyšetřeno dalších několik uhynulých kusů drůbeže a volně žijících ptáků z Jihomoravského kraje, výsledek rovněž negativní.
 • 7. 1. 2017  počet ohnisek aviární influenzy na území České republiky vzrostl ze tří na pět. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdilo u uhynulých slepic z drobnochovu drůbeže v obci Brod nad Dyjí v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji virus aviární influenzy H5. V obci Lázně Toušeň v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji byl potvrzen vysocepatogenní virus H5 u husy pomořanské. Uhynulá husa pocházela z chovu o velikosti několika stovek ptáků. V současné době se případ došetřuje a přijímají se opatření. Během dne pokračovalo utrácení drůbeže v Moravském Krumlově.
  Úhyny ptactva mohou být způsobeny i aktuálně velmi nízkými teplotami vzduchu. Proto není nutné hlásit všechny úhyny jednotlivých ptáků. V rámci sledování ptačí chřipky je třeba zaměřit se na hromadné úhyny vodních ptáků.
 • 9. 1. 2017 v Moravském Krumlově bylo dokončeno utrácení v drobnochovech. Vzhledem k velkému počtu drobnochovů v Ivančicích utrácení stále ještě probíhá. Ve třetím ohnisku, v Brodě nad Dyjí, byla již všechna drůbež utracena. Během zítřejšího dne se uskuteční jednání Krizového centra SVS se starosty postižených obcí. V obci Lázně Toušeň proběhlo 8. 1. šetření k upřesnění počtu ptáků (celkem 1 025 ks). Pro chov byla vydána mimořádná veterinární opatření k zabránění šíření nákazy a bylo mj. nařízeno neodkladné utracení drůbeže. Na dnešním jednání epizootologické skupiny Ústřední veterinární správy rozhodl ústřední ředitel SVS o zákazu všech plánovaných výstav drůbeže, okrasného ptactva a holubů min. do konce ledna s možností prodloužení zákazu.

Od začátku ledna se objevilo v celé ČR již více než 20 hlášení nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Z těchto hlášení byl zatím potvrzen pouze jeden případ výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v blízkosti potvrzeného ohniska v Ivančicích u uhynulých labutí. Hlášení se týkala především vodních ptáků (labutí a volavek). Nalezení uhynulí ptáci byli hlášeni již z osmi krajů. Od 2. 1. 2017 bylo SVS řešeno přes 30 případů podezření v malochovech drůbeže s následným odběrem vzorků (z toho v pěti případech byl výsledek pozitivní na H5 a následovalo vyhlášení ohniska). Všechny ostatní vzorky zaslané do laboratoře k vyšetření do 9. 1. 2017 ráno byly negativní.
Utrácení drůbeže v chovu kachen společnosti Sebol s.r.o. v Moravském Krumlově bylo dnes dokončeno. Dle aktuálních informací bylo v ohniscích a ochranných pásmech na jihu Moravy zatím utraceno celkem 9 666 ks drůbeže v malochovech. V komerčním chovu celkem 1 828 ks kachen,  zlikvidováno 51 307 vajec. Katastrální území Vedrovice (777536), které bylo v souladu s  mimořádnými veterinárními opatřeními  vydanými na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysocepatogenní aviární influenzy v k.ú. Moravský Krumlov a Němčice u Ivančic součástí ochranného pásma, bylo dnes nově na základě vyhodnocení aktuální nákazové situace stanoveno jako součást pásma dozoru. Proto v katastrálním území Vedrovice (777536) již nebude pokračovat usmrcování drůbeže.

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Nejčastější dotazy v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na území České republiky

1)      K neetičnosti usmrcování drůbeže

Státní veterinární správa si velmi dobře uvědomuje dopad opatření v souvislosti výskytem ohnisek aviární influenzy na občany, i to, že obzvláště nepříjemná jsou opatření zejména pro chovatele, kteří v rámci utrácení přijdou o drůbež či ptáky, jejichž chovu často věnovali nemálo svého času a úsilí.

Je však nezbytné při rozhodování zohlednit mimo jiné vlastnosti původce onemocnění, specifické místní podmínky i předchozí zkušenosti s výskytem tohoto konkrétního subtypu vysocepatogenní aviární influenzy v ostatních zemích. Dosavadní poznatky o subtypu vysocepatogenní aviární influenzy H5N8 potvrzují vysokou nakažlivost, schopnost rychlého šíření v ptačí populaci a možnost nepřímého přenosu. V podmínkách malochovů je možnost zajistit dostatečnou prevenci zavlečení viru nereálná. Na základě těchto skutečností a rovněž na základě počtu nově hlášených úhynů ptáků v oblasti je redukce vnímavé populace domácích ptáků jediným efektivním opatřením k prevenci vzniku dalších ohnisek nákazy a zároveň k minimalizaci počtu dalších podobných mimořádných situací.

2)      K nemožnosti usmrcování volně žijících ptáků

Naopak, snaha o ovlivnění populace volně žijících ptáků je neefektivní a může dokonce vést k dalšímu šíření nákazy. Usmrcení lokální populace ptáků vede zpravidla k rychlému obsazení této lokality dalšími ptáky z okolních oblastí. Mimo to je také velmi obtížné specifikovat druhy volně žijících ptáků, které by mělo být indikováno usmrcovat. Hostitelem viru může být až několik desítek druhů ptáků. Pro ilustraci uvádíme, že v souvislosti s aktuálním výskytem bylo na jednání hlavních evropských veterinárních odborníků v prosinci 2016 uvedeno, že subtyp viru vysocepatogenní aviární influenzy H5N8 byl detekován u 35 druhů ptáků.

3)      Co dělat v případě nálezu volně žijících ptáků?

V případě nálezu hromadného úhynu volně žijících ptáků se mrtvých těl nedotýkejte. Zamezte přístupu dětí. Informujte o výskytu uhynulých ptáků a jejich umístění místně příslušnou krajskou veterinární správu, která na základě vyhodnocení nákazové situace, zajistí odběr vzorku k laboratornímu vyšetření.

 

 
/div