Podatelna MěÚ

Tisk PDF

uradAdresa

Městský úřad v Unhošti
Václavské náměstí 44
273 51 Unhošť

přízemí, č. dveří: 1

 

Kučerová Olga, tel.: 312679040

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Úřední hodiny podatelny:

pondělí a středa 8 - 11 12- 17
úterý a čtvrtek 8 - 11 12- 15
pátek   8 - 11


Podatelna přijímá datové zprávy i pomocí datové schránky.

ID datové schránky:  8gvbv5z

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení datové zprávy podepsané elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Doručení datové zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a je převzata do spisové služby MÚ Unhošť se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Doručení datové zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby MÚ Unhošť, je považováno za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.

Příjem datových zpráv na elektronické adrese e-podatelny Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   je nepřetržitý, potvrzení doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MÚ Unhošť.

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

 • elektronická značka elektronické podatelny (kvalifikovaný systémový certifikát) CN=Automat potvrzení došlého e-mailu
 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Vzor „Potvrzeni doručení datové zprávy“

Vaše podání '#EMAIL_Subject#' bylo přijato elektronickou podatelnou #nazev_uradu_2p# dne #EMAIL_datum_doruceni# v #EMAIL_cas_doruceni#. Identifikátor dokumentu: #EMAIL_identifikator#“.

Doručení každé datové zprávy do datové schránky MÚ Unhošť potvrzuje informační systém datových schránek.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu emailu nebo pomocí datové schránky
datovou schránkou lze podání zasílat ve formátech, o které jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, příloze číslo 3 Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky.

Přílohu emailu lze zasílat ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word 6.0/95/97 s příponou .DOC
 • Microsoft Excel 5.0/95/97 s příponou .XLS
 • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
 • video soubor ve formátu MPEG1 s příponou MPG, MPEG
 • video soubor ve formátu WMV s příponou WMV (v žádném případě ne WMV HD)
 • audio soubor ve formátu MP3 příponou MP3
 • audio soubor ve formátu WAV s příponou WAV
 • XML soubor ve formátu FO s příponou FO
 • CAD dokument ve formátu DWG do verze AUTOCAD 2008
 • CAD dokument ve formátu DGN do verze MicroStation V8
 • GIS data ve výměnném formátu ESRI SHP Fines
 • dokument XML s příponou .XML

Přílohy emailu mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 10 MB. V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou
 • Doručí (předá) tato podání příslušným odborům MÚ Unhošťk vyřízení.

Postup při zjištění škodlivého kódu a zakázané přílohy u přijaté datové zprávy

Pokud je v těle nebo příloze emailu zjištěn škodlivý kód, email není přijat. Na adresu odesílatele není zasíláno sdělení o zjištění škodlivého kódu a nepřijetí e-mailu.

Pokud e-mail obsahuje zakázané přílohy, je e-mail přijat a o skutečnosti, že obsahuje zakázané přílohy je odesílatel informován.

Vaše dotazy zasílejte na elektronickou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na USB Flash discích zformátovaných pro některý z “windowsovských” systémů souborů (FAT, FAT32, NTFS), nebo na médiu CD, DVD.

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy je 10 MB

Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči MÚ Unhošť činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

Podání podle zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání nebo
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
datová zpráva, zaslaná na e-podatelnu MMPr musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným výše

Zaslání evidence odpadů podle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

Podání podle § 196 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů

Zaslání žádosti o informace podle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
u žádostí zaslaných elektronickou formou si orgán vyžádá jejich písemné nebo ústní doplnění do protokol
pro doplnění žádosti může orgán stanovit přiměřenou lhůtu a přerušit řízení.

Zaslání žádosti a oznámení podle zákona číslo 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
žádosti a oznámení podle § 92 až 94, § 98 až 102, § 108 až 112, § 114 až 116, § 123d, 123e a 123f může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění
žádost nebo oznámení musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.

Podání podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Zadavatel je oprávněn požadovat opatření datové zprávy elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek
 
/div