Opravné prostředky

Tisk PDF

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu 

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení, nelze podat opravný prostředek

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření starosty nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru, či orgánu města ke zkrácení práv fyzické, či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 

 
/div