Stav projektů z Koncepce rozvoje města

Tisk PDF

Přinášíme vám přehled stavu projektů z Koncepce rozvoje města.

Program V: Řízení výstavby - kvalitní a různorodé, začlenění nově obydlených oblastí do života města

Dílčí cíle programu byly v maximální míře zahrnuty do změn č. 2 ÚP, které byly zpracovány projektantem a nyní budou veřejně projednávány. Prostřednictvím MMK žádáme o dotace na územní studie (střed města, sever a Nouzov). Současně probíhají jednání s investory v jednotlivých částech města s cílem najít optimální řešení s ohledem na zájmy města a jeho obyvatel. Jediným zákonným nástrojem města v tomto ohledu je platný územní plán a plánovací smlouvy v nových lokalitách, kde je budeme uzavírat.

Program M: Zlepšování funkčnosti veřejných prostor města, podpora přívětivé dopravy a parkování

M01: Spolupráce s krajem a okolními obcemi – probíhá, jsme aktivními účastníky řízení probíhajících jednání

M11: Plán ulic a veřejných ploch – probíhá, řešíme u připravovaných projektů. jsou zadány projekty na některé náročnější akce (ul. U Studánky, chodník V Topolech, parkování v ul. Na Bílé pěšině), budeme pokračovat v přípravě projektů – např. ul. Hájecká, Seifertova, atd.

M12: Opravy a rekonstrukce ulic - letos opraveny: U Cihelny, Vojanova, Za parkem, Pod trojicí, U sadu legionářů, Alšova, Na bílé pěšině, Hluboká, Štefánikova. Jsou vysoutěženy dodavatelé na opravy ulic: Nerudova, Tylova, část U Jezírka

M13: Náměstí TGM – připravujeme první návrhy dopravního řešení, souvisí s projektem přístavby ZŠ a problému s bezpečností dětí.

M21 a 22: Důležité průchody - probíhají jednání, ale situace není jednoduchá, současný územní plán a již provedené parcelace pozemků nedávají městu moc možností. Bohužel se tak nedávno uzavřel další průchod - za benzínovou stanicí k zahrádkám.

M31: Okolí autobusového nádraží – řešení se bude hledat m.j. dle územní studie, dokončuje se návrh dopravního řešení autobusového nádraží a dopravního uzlu mezi Peny-Marketem a ulicí K.Čapka, budeme vás dále informovat.

M32: Bývalý statek, M33: Terminál s parkováním mimo město, M34: Autobusy na Nouzov – proběhla jednání – zatím není konkrétní výsledek

M34: Spojení na vlak - viz samostatný článek Jezdíme vlakem do Prahy

M41: Radary a semafory, M42: Využití kamerových systémů – částečně realizováno – radary v ul. V Topolech, Křivoklátské a na Nouzově

Program T: Rozvoj technické infrastruktury města vč.ČOV, šetrné nakládání s vodou a odpady

Dílčí projekty probíhají - je zpracován projekt na modernizaci sběrného dvora, projekt ČOV zpracovává projektant - Projekt ČOV. Nakoupeny odpadkové koše, aktivně informujeme občany o možnostech nakládání s odpady.

Program S: Moderní školství a podpora mládeže a sportu

S01: Prostor na Radlici – částečně realizováno s dotací, ještě připravujeme další rozšíření

S02: Prostor Severní ulice – pozemek bude vrácen církvi, zatím nelze řešit

S03 až S07 – zatím nerealizováno

S11: Hřiště u nové školy – bude řešeno v rámci přístavby školy

S12: Pozemek pod školou Melicharova - zatím neřešeno

S13: Hřiště u staré školy - nyní rekonstrukce hřiště v realizaci

S14: Úschova kol u škol - zajištěno, funguje

S21: Sportovní hala - změnou způsobu pronájmu haly byly eliminovány ztráty z minulosti

S31: Kapacita škol, přístavba ŽS – připravuje se, proběhly jednání zúčastněných stran, připravena studie na dostavbu. Viz článek Dostavba ZŠ

S32: Program rodiče a žáci, S33: Podpora moderních metod vzdělávání, S34: Rozvoj ZUŠ – proběhla jednání, zatím nemá konkrétnější obrysy

Program K: Podpora kultury a komunitního života, spolků ve městě, informovanost občanů a turistů

Připravujeme projekt sociálního bydlení, spolupráce s organizacemi

K10: Současné a budoucí využití majetku města – nyní realizována rekonstrukce vytápění v č.p. 36 a 377, příprava dalších projektů

K11: Muzeum - informační centrum – ředitel MVM zpracovává koncepci, nyní probíhá realizace infocentra z dotace Středočeského kraje

K12: Komunikační strategie města, K13: Webové stránky města – bylo upraveno rozvržení stránek pro oddělení aktualit a dlouhodobě platných informací, zveřejňujeme veškeré smlouvy města, proběhla odborná heraldická revize znaku a zpracován grafický manuál města.

K21: Kino – zatím drobné opravy, nemá zatím konkrétnější obrysy. Návrhy a náměty občanů vítány.

K31 a K32: Péče o památky – zatím se nepodařilo sehnat finance (2x podána žádost o dotaci)

Program Z: Péče o zeleň ve městě i mimo město, péče o přírodu:

Připravují se nové výsadby

Program C: Revitalizace a údržba pěších a cyklistických cest, podpora turistiky:

C01: Doprava a cyklostezky v kraji - průběžně komunikujeme s odpovědnými pracovníky STČ kraje a okolními obcemi, na jaře proběhlo jednání s hejtmanem. Dílčí projekty viz níže.

C11: Nučická dráha - STČ Kraj má ve svých investičních prioritách cyklostezku Hájek - Unhošť - Kyšice, částečně po Nučické dráze. Projekt postupuje velmi pomalu s ohledem na vlastnictví pozemků, bude vyžadovat i nadále aktivní tlak z města i STČ kraje.

C13: Cesta na vlakové nádraží - Podařilo se vyjednat řešení cyklostezky přes dálniční most na nově rekonstruovanou železniční zastávku. Investice SŽDC a ŘSD - realizace cca rok 2023 viz článek Vlakové nádraží, související projekty

C14: Cesta od Nouzovské čistírny k Čeperce - proběhla jednání, zatím není konkrétní řešení

C15: Cesta na Nouzov - zatím neřešeno

C16: Cyklostezka městem - zatím neřešeno

C17: Oprava pěších cest, laviček - podána žádost o dotaci na rekonstrukci cesty kolem Bulhara, neúspěšně. Obnovu laviček a různé menší projekty budeme postupně realizovat v příštím roce.

Program P: Podpora rozvoje služeb, podnikatelů a spolupráce s nimi

Zatím neřešeno

 
/div