Přístavba prodejny PENNY

Tisk PDF

Na posledním jednání ZM představil investor návrh rozšíření prodejny Penny o řeznictví. Přístavba je navržena částečně na pozemku města, proto společnost požádala o prodej cca 100 m2 pozemku – viz situace.

Prodejna Penny se nachází přímo ve středu města - v lokalitě, jejíž podoba již dlouho čeká na kvalitnější urbanistické řešení. Na tuto potřebu poukázala již Koncepce rozvoje města, a proto ZM schválilo zpracování studie veřejných prostranství pro tento prostor. S otevřením nové prodejny se k současným dopravním problémům v tomto místě přidal další – chodci přebíhající v nejširší části autobusového nádraží, protože stávající přechody jsou příliš daleko. Obavy o bezpečnost chodců vedly členy Komise pro investice, územní plánování a životní prostředí k hledání možných úprav dopravního řešení. Všechny úpravy tohoto prostranství budou samozřejmě vyžadovat investice v řádu několika milionů…

S požadavkem na zlepšení prostředí v této části města byli při jednáních seznámeni i zástupci společnosti Penny market s.r.o., projektanti připravili různé návrhy řešení uliční fasády, která by mohla pomoci rozčlenit nynější šedou tvář celého prostoru. Současně by došlo k vybudování několika parkovacích míst v ulici K Ovčandě. Nabídka investora obsahuje i finanční spoluúčast na úpravy okolí – za prodej části pozemku a dlouhodobý pronájem pozemků pod přístupem k prodejně nabídl investor městu částku ve výši 3,3 mil. Kč bez DPH. Tato částka by pokryla většinu nákladů na úpravu autobusového nádraží a bylo by tak možné vyřešit tuto situaci bez ohledu na další plánované investice, které město v nejbližší době čekají (rekonstrukce ČOV, opravy komunikací a budov v majetku města, přístavba MŠ, atd.).

Nyní tedy stojí ZM před rozhodnutím, zda umožnit přístavbu řeznictví, která by „posunula“ uliční fasádu prodejny cca o 6 m k ulici Pražské – toto nové umístění je přibližně v místě lípy, která stojí před prodejnou. Tato lípa by musela být bohužel před přístavbou pokácena, investor by financoval náhradní výsadbu stromů. Jakákoliv změna má zpravidla kladné i záporné stránky.

ZM odložilo projednávání tohoto bodu na příští zasedání. Do té doby budou mít všichni možnost promyslet všechny souvislosti a v klidu se rozhodnout. 

 

Náčrtek - autobusové nádraží

Studie - Penny

 
/div