Sociální pomoc občanům

Tisk PDF

Pokud se občan z Unhoště či obcí ve správním obvodu Unhoště (Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Pavlov, Pletený újezd a Svárov) dostane do obtížné životní situace, může se obrátit o pomoc na sociálního pracovníka Města Unhošť.

 

Přehled obtížných životních situací

1) Sociální problémy spojené se zdravotním postižením či duševním onemocněním

2) Sociální problémy vyplývající z péče o osobu, která je závislá na péči druhého, tj. řešení situace pečující osoby, která již péči sama nezvládá nebo zvládá s velkými obtížemi

3) Ohrožení vyloučením z běžného života společnosti kvůli:

 • stáří (např. senior, jemuž zdraví nedovoluje opouštět svůj byt),
 • příslušnosti k národnostní menšině nebo místní komunitě,
 • zdravotnímu postižení,
 • návratu z ústavního zařízení (např. mladý člověk, přicházející z dětského domova),
 • ztrátě bydlení, zaměstnání či sociálního zázemí

5) Ohrožení rizikovým způsobem života vyplývajícím:

 • z neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže,
 • z poskytování placených sexuálních služeb (prostituce),
 • ze zneužívání alkoholu,
 • ze závislosti na hracích automatech (např. rodiny přicházející o majetek kvůli svému členku, který je závislý a utrácí všechny peníze v hracích automatech),
 • z příslušnosti k rizikové subkultuře (např. mladý neonacista v rodině),
 • ze zneužívání omamných a psychotropních látek (např. závislé dítě)
 • z páchání trestné činnosti (např. člen rodiny páchá trestnou činnost a rodina se potřebuje proti tomu bránit)

6) Agrese, trestná činnost a domácí násilí

7) Ztráta přístřeší nebo pobyt v nejistém nebo neodpovídajícím bydlení

8) Ztráta zaměstnání a materiální problémy s tím spojené

9) Problémy rodin s dětmi (zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, výchovné problémy dětí aj.)

10) Jiné, výše neuvedené problémy.

 

Sociální pracovník

Jeho pomoc bývá buď jednorázová nebo dlouhodobá. Pak se sociální pracovník stává průvodcem občana na cestě z tíživé situace, a to až do doby, kdy se občan naučí danou situaci řešit sám. Pomoc a podpora pracovníka je možná jen při aktivní spolupráci občana na řešení své situace. Sociální pracovník:

1) poskytuje poradenství, podporu a pomoc v obtížných životních situacích a informace vedoucí k řešení situace nebo jejímu předcházení

2) pomáhá zprostředkovat pomoc sociálních služeb v okolí (ví, která služba v dané situaci nejlépe pomůže a na koho se obrátit, může poskytnout příslušný adresář). Jde např. o domovy pro seniory, dětské domovy, azylové domy, poradny pro manželství a rodinu, občanské poradny, psychologicko-sociální poradny, noclehárny pro občany bez domova, odlehčovací služby pro občany, kteří dlouhodobě pečují o rodinného příslušníka a potřebují si odpočinout, služby osobní asistence pro hendikepované, pečovatelské služby, raná péče pro ohrožené děti, telefonická krizová pomoc apod.) nebo dalších odborníků (lékaři, dluhoví či finanční poradci, advokáti či jiní právníci atd.).

1. Jak a kde zahájit řešení životní situace? - Osobní návštěvou nebo telefonickým kontaktem se sociálním pracovníkem na Městském úřadu v Unhošti, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť.

2. S kým a kdy životní situaci řešit?

Kancelář číslo

Sociální pracovník

Telefon

Poznámka

6

Mgr. Zuzana Štádlerová, DiS.

312 679 045

1. patro úřadu

 

Úřední hodiny

Pondělí

08.00 – 11.00,     12.00 – 17.00

Středa

08.00 – 11.00,     12.00 – 17.00

Čtvrtek

08.00 – 11.00,       12.00 – 13.00

(mimo úřední hodiny na základě předchozí dohody)

 

3. Jaké doklady vzít s sebou? - Při osobní návštěvě na úřadě doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Doložení dalších dokladů se bude odvíjet od konkrétního řešeného problému.

4. Jaké formuláře jsou potřebné a kde jsou k dispozici? - Každá situace vyžaduje jiný formulář. Některé formuláře jsou k dispozici zde (web Ministerstva práce a sociálních věcí).

5. Jaké jsou poplatky a jak je uhradit? - Vše je bezplatné.

6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? - Sociální pracovník pracuje s klientem hned, na základě individuálních potřeb klienta. Termíny dalších schůzek si domlouvají spolu dle cíle a plánu další spolupráce, na nichž se dohodli.

7. Kteří další účastníci se podílejí na řešení životní situace? - Např. rodinní příslušníci, různí odborníci, úřady nebo další osoby či instituce dle dohody sociálního pracovníka s klientem.

8. Jaké další činnosti jsou po klientovi požadovány? - Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně ustanovených úkolů tak, aby byl naplněn dohodnutý cíl, k němuž chce klient směřovat.

9. Přehled právních předpisů, dle nichž se postupuje:

 • zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 389/2011 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákona č.110/206 Sb., o životním minimu a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů apod.

10. Jaké jsou související předpisy? - Bez omezení napříč legislativou v rámci sociálně-právního poradenství, dle aktuálně řešené problematiky, s níž klient přichází.

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:   1. 1. 2015

Popis byl naposledy aktualizován:                           14. 4. 2015

 
/div