Územní plán, územní studie

Aktuální stav k únoru 2018:

Město Unhošť má platný územní plán, ve znění změny č.1A.

Územní plán města Unhošť byl vydán zastupitelstvem města Unhošť dne 7.7.2008 opatřením obecné povahy č. 1/2008. Územní plán nabyl účinnosti dne 24.10.2008.

Změna č.1A územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 18.11.2013 opatřením obecné povahy č. 1/2013. Změna nabyla účinnosti dne 4.12.2013.

V červnu 2014 zastupitelstvo města schválilo zadání Změny č.1B územního plánu Unhošť, která se týká kompostárny v blízkosti obce Pavlov. Změna prošla řízením a byla vydána zastupitelstvem města dne 9.10.2017 opatřením obecné povahy č. 1/2017. Dosud nenabyla právní moci.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Unhošť za období 7/2008 až 2/2015 byla schválena zastupitelstvem města v říjnu 2015. Zpráva obsahuje zadání Změny č.2 ÚP. 

Návrh změny č. 2 územního plánu se dostal do další fáze – 20. 3. 2018 proběhne veřejné projednání, následně, po vyhodnocení uplatněných připomínek a námitek pořizovatelem a po posouzení tohoto vyhodnocení dotčenými orgány, bude předložen k projednání a vydání zastupitelstvu města Unhošť.

Zpracování tří územních studií veřejných prostranství je realizováno prostřednictvím projektu „Územní studie veřejných prostranství v obci Unhošť", registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005091, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu /IROP/, výzvy č. 9.

Do kompletní územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Odboru výstavby městského úřadu.

Úplné znění ÚP.zip
Změna č. 2 ÚP.zip

Nejdůležitější aktuální dokumenty: Návrh územní studie Nouzov - aktualizace

Tisk PDF
Na základě připomínek při setkání s veřejností byla upravena Územní studie Nouzov. Předložené dokumenty jsou před závěrečnou finalizací.
Celý článek
 

Změna č.2 územního plánu - veřejné projednání

Tisk PDF
V úterý 20. 3. 2018 proběhne veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Unhošť - od 17 hodin v sále v 1. patře Melicharova vlastivědného muzea, tř. Dr. Beneše č. 1, Unhošť. Výkresovou a
Celý článek
 

Návrh územní studie Unhošť - střed

Tisk PDF
Výzva k uplatnění podnětů Město Unhošť zveřejňuje návrh Územní studie veřejných prostranství Unhošť - Střed, která má za úkol prověřit možnou podobu úprav okolí autobusového nádraží.
Celý článek
 

Územní studie veřejných prostranství

Tisk PDF
Územní studie veřejných prostranství Zpracování tří územních studií (odkaz níže) je realizováno prostřednictvím projektu „Územní studie veřejných prostranství v obci Unhošť", registrační číslo
Celý článek
 

Změna č.1B územního plánu

Tisk PDF
Změna č.1B územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 9.10.2017 opatřením obecné povahy č. 1/2017. Změna nabyde účinnosti dne 26.10.2017. Změna se týká jedné
Celý článek
 

Změna č.1A územního plánu

Tisk PDF
Změna č.1A územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 18.11.2013 opatřením obecné povahy č. 1/2013. Změna nabyla účinnosti dne 4.12.2013. Změna se týká několika
Celý článek
 

K čemu slouží územní plán

Tisk PDF
ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
Celý článek
 


/div