Změna č.2 územního plánu - veřejné projednání

Tisk PDF

V úterý 20. 3. 2018 proběhne veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Unhošť - od 17 hodin v sále v 1. patře Melicharova vlastivědného muzea, tř. Dr. Beneše č. 1, Unhošť.

Výkresovou a textovou dokumentaci naleznete na odkazech níže. Osobně si můžete všechny dokumenty prohlédnout na Odboru výstavby MěÚ v Unhošti.

Návrh změny č. 2 územního plánu se dostal do další fáze - po veřejném projednání, po vyhodnocení uplatněných připomínek a námitek pořizovatelem a po posouzení tohoto vyhodnocení dotčenými orgány, bude předložen k projednání a vydání zastupitelstvu města Unhošť. Po čtyřech letech od zahájení projednávání tohoto dokumentu se blíží ukončení tohoto procesu.

Na rozdíl od předchozích změn územního plánu neřeší Změna č. 2 pouze nově zastavitelné plochy dle schválených žádostí, ale snaží se řešit i nedostatky dosud platného územního pánu, které ukázaly předchozí roky.

Projektant změn zpracoval charakteristiky jednotlivých částí města, kterým byly přizpůsobeny koeficienty zastavěnosti v daném území, aby zůstal zachován charakter lokalit a současně byl umožněn přirozený rozvoj města.

Nově je navrženo zpracování územních studií pro některé lokality, aby mohla být nová zástavba řešena jako celek a tím zabezpečeno kvalitní řešení veřejných prostranství a dopravy. Dvě územní studie již byly zpracovány a zaregistrovány - Unhošť střed a lokalita B14 (Lidická – Pionýrů), další se připravují.

Změny územního plánu se také snaží řešit budoucí prostupnost města – pro pěší i ostatní dopravu.

Pokud máte zájem vyslechnout si vysvětlení navržených řešení přímo od projektanta, přijďte v úterý 20. 3. 2018 do sálu v 1. patře Melicharova vlastivědného muzea, kde bude probíhat veřejné projednání, a dočkáte se odpovědí na vaše případné dotazy.

Dokumenty ke Změně č.2 územního plánu:

 
/div